Jednou z možností ako podporiť vývin detí s jazykovými ťažkosťami je škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS).

Ešte pár rokov dozadu bolo podobných škôl na Slovensku veľmi málo – dali sa spočítať na prstoch rúk. V posledných rokoch sa však záujem zo strany rodičov o tieto školy zvyšuje a to so sebou prináša aj množstvo nových možností, kde sa môžu žiaci s jazykovým a rečovým znevýhodnením vzdelávať .

VYUČOVACÍ PROCES

V školách pre žiakov s NKS rozvíjajú pedagógovia a odborní pedagogickí zamestnanci (špeciálni pedagógovia, školskí logopédi) komunikačné schopnosti svojich žiakov so zohľadnením na ich individuálne potreby. Žiaci, ktorí dané školy navštevujú musia síce zvládnuť obsah učiva tak ako ich rovesníci na bežných školách, avšak jeden z hlavných rozdielov je v štýle a spôsobe vyučovania.

Vyučovacie predmety vedú odborne erudovaní a kreatívni pedagógovia, ktorí sa neustále vzdelávajú v oblasti špeciálnej pedagogiky a logopédie, spolupracujú s inými školami podobného typu a s poradenskými zariadeniami. Vďaka tomu dokážu porozumieť potrebám svojich žiakov a lepšie rozumejú prežívaniu a spôsobu učenia detí s jazykovými ťažkosťami.

Snahou učiteľov je, aby bolo učenie dynamické. Deti nesedia celú hodinu pasívne za stolíkmi, ale sú povzbudzované a motivované k aktivite v duchu myšlienky: reč sa intenzívnejšie rozvíja cez vlastné prežívanie ako cez pasívne pozorovanie.

Dôraz je kladený na to, aby sa dieťa aj napriek svojim ťažkostiam cítilo úspešné a malo k školským povinnostiam pozitívny prístup.

Veľkou devízou školy je rámcový učebný plán, ktorý umožňuje začleniť do rozvrhu štyri až sedem hodín individuálnej logopedickej intervencie týždenne podľa jednotlivých ročníkov. To znamená, že žiaci školy majú zabezpečenú logopedickú intervenciu na každodennej báze. Niektoré zo škôl pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou majú školský vzdelávací program nastavený v zmysle plynulej integrácie logopedických chvíľok a cvičení do všetkých vyučovacích predmetov.

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK

Najväčší význam pre odstraňovanie (eliminovanie) jazykových ťažkostí má prípravný ročník. Ten môžu navštevovať len žiaci s odporúčaným pokračovaním predprimárneho vzdelávania – dieťa tak strávi rok „navyše“ efektívne, nielen opakovaním predškolského ročníka v MŠ. V rámci prípravného ročníka sa žiak oboznamuje aj s efektívnou Eľkoninovou metódou, ktorá je zároveň prevenciou porúch učenia a skvelým štartom do ďalších školských ročníkov.

Viacerým žiakom sa reč vďaka jazykovo sýtenému prostrediu a intenzívnym logopedickým intervenciám priamo na školách pre žiakov s NKS tak zlepší, že následne pokračuje v školskej dochádzke v škole v mieste bydliska bez obmedzení.

To, či žiak bude navštevovať školu pre žiakov s NKS aj po prípravnom ročníku závisí od odporúčania školy a poradenského zariadenia. Konečné rozhodnutie je však na zvážení rodiča.

DESAŤ ZAUJÍMAVOSTÍ, KTORÉ BY STE MALI VEDIEŤ

 1. Každá zo škôl môže mať prípravný ročník. Prípravný ročník navštevujú žiaci, ktorí spĺňajú podmienky – majú odporúčané pokračovať v predprimárnom vzdelávaní, dovŕšili 6.rok pred začiatkom školského roka a majú ťažkosti v reči (najčastejšie sú artikulačné a fonologické ťažkosti, vývinové poruchy jazyka, riziko vývinových porúch učenia, ale častý je aj elektívny mutizmus, zajakavosť). Už prípravný ročník sa počíta k rokom povinnej školskej dochádzky.
 2. V triedach je 8-10 žiakov, vďaka čomu je zabezpečený individuálny prístup. Malý počet žiakov v triede zároveň vytvára rodinnú a harmonickú atmosféru.
 3. Okrem učiteľa je v triede počas vyučovacieho procesu prítomný aj asistent učiteľa.
 4. Intelekt žiakov je v norme. To znamená, že v škole sú deti, ktorých jazykové oslabenia sú primárnym zdrojom ťažkostí a nie sú symptómom iných závažnejších zdravotných diagnóz (napr. mentálne postihnutie, porucha autistického spektra…).
 5. Vyučovanie prebieha podľa učebných osnov ZŠ bežného typu, avšak s rozšírením o každodennú individuálnu aj skupinovú logopedickú intervenciu.
 6. Individuálna logopedická intervencia je vyučovací predmet, ktorý je určený žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Ciele a obsah predmetu sú v kompetencii logopéda, ktorý žiaka rozvíja v jeho jazykových aj rečových schopnostiach.
 7. V škole vyučujú kvalifikovaní odborníci, ktorí majú vedomosti a skúsenosti s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou. Vďaka tomu rozumejú potrebám svojich žiakov.
 8. So školou úzko spolupracuje Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré žiakov priebežne vyšetruje a spisuje odporúčania do vzdelávacieho procesu.
 9. Pri hodnotení pedagógovia zohľadňujú jazykové ťažkosti žiaka (zameriavajú sa na to, čo žiak vie a známku neovplyvňuje napr. neschopnosť žiaka vyjadriť sa v gramaticky správnych vetách a pod.).
 10. Veľmi úzka spolupráca žiak – rodič – škola (nielen triedny učiteľ, ale aj logopéd/psychológ a pod.).

Na najčastejšie kladené otázky rodičov odpovedala zástupkyňa Základnej školy pre žiakov s NKS v Žiline – Mojšovej Lúčke, Mgr. Kšiňanová Janka, PhD. Veľká vďaka za odpovede a všetky informácie.

1. Je škola pre žiakov s NKS „špeciálna škola“? 

Škola pre žiakov s NKS patrí do systému špeciálnych škôl. Nie je to však špeciálna škola, nakoľko žiaci, ktorí ju navštevujú nemôžu mať mentálne postihnutie. Intelekt našich žiakov musí byť v norme tak, aby sa mohli vzdelávať podľa osnov bežnej základnej školy.

2.Rodičia sa často pýtajú – akých spolužiakov bude mať moje dieťa?

Častokrát sa nám stáva, že do našej školy sa hlásia deti z bežnej školy preto, lebo nezvládajú vyučovací proces z dôvodu narušenej komunikačnej schopnosti. V prípade, že máme voľné miesto, môžeme prijať  žiaka aj do vyššieho ročníka. Zo skúsenosti vidíme, že po určitom čase sa môže zlepšiť psychické prežívanie dieťaťa natoľko, že to následne ovplyvní aj jeho výchovno- vzdelávacie výsledky.

Veľkú úlohu v procese budovania sebavedomia dieťaťa má aj  stretnutie nových spolužiakov, ktorí majú podobné problémy. Zmena prostredia spôsobí zmenu prežívania. Sebavedomie, ktoré je mnohokrát zranené sa upevní. Dieťa si začne viac dôverovať, čo má veľmi veľký pozitívny vplyv na  celý terapeutický proces. Dieťa zistí, že existujú aj iné deti, ktoré nerozumejú alebo nerozprávajú zrozumiteľne, či plynule. Zrazu sa im nikto nevysmieva a oveľa viac rovesníkov im prejavuje pochopenie.

Samozrejme, sú aj výnimočné prípady, ktoré je potrebné intenzívnejšie riešiť, ale v živote nie je nikdy všetko ideálne.

3. V čom sa líši škola pre žiakov s NKS od školy bežného typu?

Cieľom každého rodiča  aj učiteľa je, aby sa jeho dieťa alebo žiak čo najrýchlejšie začlenil do kolektívu svojich rovesníkov a úspešne zvládol vyučovací proces. Inkluzívne trendy v súčasnom školstve sú toho príkladom.

Avšak pre dieťa, ktoré nedokáže vyjadriť svoje myšlienky alebo nedokáže rozumieť svojmu okoliu je proces inklúzie vzdialený a možno trochu posunutý v čase. U každého jedinca potrebujeme najskôr vybudovať pevné základy impresívnej  (porozumenie) aj expresívnej (vyjadrovanie) zložky komunikácie, ktoré sú nosnými piliermi akejkoľvek medziľudskej komunikácie a procesu učenia sa.

Len ak sú tieto základy pevné, vtedy môžeme začať hovoriť o inkluzívnom vzdelávaní v kmeňovej škole. Aj z tohto pohľadu nás mnohí berú ako štartovaciu čiaru inkluzívneho procesu detí s NKS. 

4. Ako vyzerá bežná vyučovacia hodina/bežný vyučovací deň? 

Každá škola má svoj Školský vzdelávací program podľa ktorého postupuje. Naša elokované pracovisko školy v Jamníku, ktoré sa nachádza v Žiline – Mojšovej Lúčke začína vyučovanie ranným kruhom, kde sa majú možnosť deti porozprávať o svojich pocitoch pred vyučovaním.

Počas vyučovania sa snažíme, aby mali deti dynamické hodiny, ktoré sú popretkávané pohybovými a zážitkovými aktivitami. Vyučovacie hodiny prebiehajú takisto ako v bežnej základnej škole.

Rozdiel je hlavne v tom, že učitelia sa snažia, aby v každej vyučovacej hodine boli čo najčastejšie uplatňované logopedické postupy. Každá učiteľka pozná individuálne potreby svojich žiakov a podľa toho k nim pristupuje.

Špecifikom sú individuálne strávené hodiny s logopédom, ktorý si deti berie počas vyučovania, aby sa im mohol intenzívne venovať.

V školskom klube vychovávatelia plynule pokračujú a takisto aj v mimoškolských aktivitách uplatňujú logopedické princípy, hrajú sa s deťmi logopedické hry, automatizujú naučené hlásky a trénujú pragmatickú stránku jazyka.

Život v škole prepájame so životom v spoločnosti. Je našou snahou, aby si deti naučené poznatky pretavili do bežného života prostredníctvom exkurzií, výletov,  či návštevami rôznych inštitúcií. Takisto sa snažíme podporovať komunikáciu a priateľstvá medzi deťmi rôzneho veku.

Bohužiaľ , plynulosť tohto procesu bola  narušená počas ťažkého obdobia pandémie. Veríme, že postupne sa nám podarí dostať do „starých koľají“.

5. Aký je postup krokov na to, aby mohlo byť dieťa do školy pre žiakov s NKS prijaté?

Dieťa musí byť v prvom rade diagnostikované v zariadení špeciálnopedagogického poradenstva. Záver diagnostického vyšetrenia musí jednoznačne odporúčať vzdelávanie dieťaťa v škole pre žiakov s NKS. Tento záver vyplýva z diagnózy narušenej komunikačnej schopnosti a zároveň musí psychologické vyšetrenie  potvrdiť, že intelekt dieťaťa je v norme.

Prihlášku je potrebné podať do konca apríla.

Takisto ako mnohé iné školy, aj naša škola pripravuje Deň otvorených dverí. Je potrebné len sledovať webové stránky, kde sa rodičia včas dozvedia kedy a za akých podmienok môžu prísť na návštevu.

6.  Aké sú podmienky prijatia?

Ak sú vyššie spomínané podmienky splnené a dieťa dovŕšilo  6 rokov, zákonný zástupca môže podať prihlášku do školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Avšak nakoľko má každá škola obmedzený počet miest, nie všetky deti budú prijaté.

Prijímací proces prebieha formou zasadnutia dislokačnej komisie, ktorá berie do úvahy diagnostické správy prihlásených žiakov, analyzuje ich a robí výber tak, aby sa dostali do školy predovšetkým  takí žiaci, ktorí budú z výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole čo najviac profitovať. Najčastejšie sa jedná o žiakov s vývinovou poruchou jazyka (vývinová dysfázia).

Ak má dieťa diagnostikované PAS, do našej školy ho nemôžeme prijať, nakoľko metodické postupy, ktoré využívame nie sú vhodné pre deti s pervazívnymi vývinovými poruchami.

Rodičia, ktorí chcú dať svoje dieťa do našej školy do prípravného alebo prvého ročníka by mali vedieť, že musia ísť na oficiálny zápis do bežnej (kmeňovej) základnej školy a splniť si tak povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona. Kmeňovú školu by mali informovať, že ich dieťa je zároveň prihlásené aj do školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a o výsledku prijatia alebo neprijatia ich budú informovať v závere mesiaca mája.

7. Môže dieťa po jednom školskom roku prestúpiť na školu bežného typu? Súvisia s tým nejaké obmedzenia?

Niektoré deti už po prvom roku vzdelávania v škole pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou dokážu pokračovať  v kmeňovej škole. Nie je to však pravidlom. Najčastejšie vzdelávanie žiakov v našej škole trvá 3 až 4roky, 

Bohužiaľ, sú aj žiaci, ktorých  komunikačné znevýhodnenie je natoľko ťažké, že by bolo pre nich vhodné, aby naďalej pokračovali v škole, ktorá je zameraná na vzdelávanie takýchto žiakov. Stále častejšie sa stretávame s rodičmi, ktorí sa informujú, či naša škola v Jamníku nebude otvárať aj ročníky sekundárneho vzdelávania. Zatiaľ takto neuvažujeme.

Snahou každého zainteresovaného je, aby sa čím skôr mohlo dieťa vzdelávať vo svojej kmeňovej škole, v prirodzenom prostredí. Ale na Slovensku sú aj školy, v ktorých môžu žiaci s NKS pokračovať aj na druhom stupni vzdelávania (napr. v Bratislave).


A ako vyzerá vzdelávanie v takejto škole z pohľadu rodiča? Za odpovede ďakujem mamičke, ktorej syn navštevoval Základnú školu pre žiakov s NKS v Žiline – Mojšovej Lúčke.

1. Koľkoročné máte dieťa? Ako dlho navštevuje/navštevovalo školu pre žiakov s NKS? Aké má/malo ťažkosti?

Môj syn má momentálne 10 rokov. Školu pre NKS navštevoval ako prípravný ročník pred nástupom do štandardnej ZŠ. Mal vtedy 7 rokov. Mal oneskorený vývin reči.

2. Čo vás na škole pre žiakov s NKS najviac prekvapilo?

Prekvapil ma vysoko individuálny prístup pedagógov ku deťom. Nikdy predtým, a ani potom som sa s takýmto vysoko profesionálnym, individuálnym prístupom k môjmu dieťaťu nestretla. Boli na nich láskavo prísni a to sa mi veľmi páčilo. Ďalej to bol aj rozsah a kvalita výučby. Hodnotím na 1*. 

3. Je nejaký mýtus spojený so školou pre žiakov s NKS, s ktorým ste sa od okolia často stretávali?

Áno a stretávam sa s tým dodnes a je to smutné. V širokej verejnosti sú tieto deti hanlivo označované. Bez toho ,aby si ľudia vôbec zistili čo to o tejto škole, označujú ju ako podradnú, vhodnú len pre zaostalé deti, kde sa dorozumievajú rukami…lebo tam na seba nehovoria 🤦‍♀️.

4. Môžete porovnať, v čom je škola pre žiakov s NKS iná a v čom rovnaká v porovnaní s bežným typom školy?

Istotne je táto škola výnimočná v počte detí v triede. Vysoko individuálnym prístupom. Po indentifikovaní slabších stránok u dieťaťa sa týmto venujú dôkladnejšie. Upozornia rodičov, dajú návod ako pracovať s dieťaťom doma.
Toto pri počte detí v triede klasickej ZŠ absolútne nie je možné. A tak isto nie je možný individuálny prístup ku dieťaťu. Rodičia si v klasickej ZŠ „manažujú“ dieťa podľa svojich možností, najmä časových.
V NKS škole sme dostali „know how“ a čerpáme z toho dodnes. Syn dosahuje výborne študijné výsledky v klasickej ZŠ. Nemá problémy ani s cudzím jazykom (ani v písaní v ANJ!). Syn nie je integrovaný. V škole NKS dostal dokonalý štart pre úspešný nástup do povinnej školskej dochádzky.

5. Akým žiakom by ste školu odporučili?

Myslíme si ,že takýto prípravný ročník by mal BYŤ POVINNÝ pre všetky deti, bez rozdielu. Každý si tam nájde to „svoje“. 
Dodnes si pamätám ako pri zápise do klasickej ZŠ začal rozprávať p.učiteľke rozdelenie hlások na samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky, potom jej ich vymenoval a oni sa čudovali, aké šikovné dieťa prišlo..toľko toho vedel..
Syn ho mimoriadne rád navštevoval, triednu fotku má stále vystavenú na stole a spomína na chvíle v škole a na kamarátov z nej, ako i na p.učiteľku veľmi rád.

ZOZNAM ŠKÔL PRE ŽIAKOV S NKS NA SLOVENSKU

Škôl pre žiakov s NKS je na celom Slovensku 18 (inf. aktuálne k 01/2023). Zriaďovateľmi škôl sú Krajské školské úrady.

Bratislavský kraj (2):

 • ZŠI pre žiakov s NKS Bratislava – Petržalka (Vlastenecké námestie 1) ako organizačná zložka Spojenej školy internátnej
 • ZŠI pre žiakov s NKS Bratislava – Nové Mesto (Hrdličkova 17) ako organizačná zložka Spojenej školy internátnej, Hrdličkova 17

Prešovský kraj (3):

 • ZŠI pre žiakov s NKS Levoča (Námestie Štefana Kluberta 2) ako organizačná zložka Spojenej školy internátnej
 • ZŠI pre žiakov s NKS Jána Vojtaššáka Levoča (Kláštorska 24/a) ako organizačná zložka Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej
 • ZŠI s MŠ pre žiakov s NKS Pavla Sabadoša Prešov (Duklianska 2) ako organizačná zložka Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej

Banskobystrický kraj (3):

 • ZŠI pre žiakov s NKS Kremnica (Československej armády 183/1) ako organizačná zložka Spojenej školy internátnej
 • ZŠI pre žiakov s NKS Lučenec (Dr. Herza 6) ako organizačná zložka Spojenej školy internátnej, Karola Supa 48, Lučenec
 • ZŠ pre žiakov s NKS Nová Baňa (Školská 5) ako organizačná zložka Spojenej školy (prípravné ročníky a prvý ročník sa otvárajú v septembri 2023)

Nitriansky kraj (1):

 • Súkromná ZŠ pre žiakov s NKS Nitra (Na Hôrke 30)

Trnavský kraj (2):

 • ZŠ pre žiakov s NKS Trnava (Beethovenova 27) ako organizačná zložka Spojenej školy
 • ZŠ pre žiakov s NKS Sládkovičovo (Školská 212) ako organizačná zložka Spojenej školy

Košický kraj (4):

 • ZŠ pre žiakov s NKS Košice-Sever (Odborárska 2) ako organizačná zložka Spojenej školy
 • ZŠ pre žiakov s NKS Košice – Vyšné Opátske (Opatovská cesta 101) ako organizačná zložka Spojenej školy
 • ZŠ pre žiakov s NKS Markušovce (Michalská 55) ako organizačná zložka Spojenej školy J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves
 • ZŠ pre žiakov s NKS Spišská Nová Ves (J. Fabiniho 3) ako organizačná zložka Spojenej školy

Trenčiansky kraj (1):

 • ZŠI s MŠ pre žiakov s NKS Brezolupy (Brezolupy 30)

Žilinský kraj (2):

 • ZŠI pre žiakov s NKS Jamník (Jamník 42)
 • ZŠ pre žiakov s NKS Žilina – Mojšova Lúčka (Rybné námestie 1) ako organizačná zložka ZŠI pre žiakov s NKS, Jamník 42