Logopédiu je možné študovať len na jednom mieste na Slovensku – na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Katedre logopédie. Po ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa sa absolvent môže uplatniť v rezorte školstva, rezorte zdravotníctva a v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny (viac informácií v článku Ako sa stať logopédom).

Školský logopéd (odborný pedagogický zamestnanec)

Kde pracuje

Školský logopéd pracuje v rezorte školstva, v štátnom a/alebo súkromnom sektore. V štátnych zariadeniach sú logopedické služby pre klientov zadarmo.  Svoju profesiu vykonáva na školách (materské a základné školy – školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, skr. NKS/vývinovými poruchami učenia, iné špeciálne školy, bežné školy s triedou pre deti s NKS, bežné školy), v školských „poradniach“ (centrá špeciálnopedagogického poradenstva, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) aj v špeciálnych výchovných zariadeniach.

„Poradne“ sú zariadenia,  ktoré ponúkajú tímovú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť o dieťa na jednom mieste – zväčša ide o spoluprácu logopéda, psychológa a špeciálneho pedagóga. Často sa špecializujú na určitú skupinu detí (podľa ich jazykových ťažkostí).

Kto sú jeho klienti

Deti od raného veku až po ukončenie prípravy na povolanie (zväčša ukončenie strednej školy).

Cielene sa venuje deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – zaoberá sa vplyvom aktuálnych jazykových ťažkostí na vzdelávanie.

Pracuje s deťmi s oneskoreným vývinom reči, narušeným vývinom reči (vývinovou poruchou jazyka), vývinovými poruchami učenia, narušenou zvukovou rovinou reči, zajakavosťou, brblavosťou, elektívnym mutizmom, mutizmom, surdomutizmom, dyzatriou (napr. pri deťoch s detskou mozgovou obrnou) a s deťmi s poruchou reči a s jazykovými ťažkosťami, ktoré sú dôsledkom iného zdravotného znevýhodnenia (napr. pri poruchách autistického spektra, sluchovom/zrakovom/mentálnom/telesnom/kombinovanom postihnutí….).

Čo je náplňou jeho práce

Náplň práce závisí od toho, kde školský logopéd pôsobí.

V školách pracuje so žiakmi s NKS individuálne (v rámci predmetu Individuálna logopedická intervencia, skr. ILI) aj skupinovo, kooperuje s ostatnými pedagógmi a v prípade potreby ich usmerňuje pri práci so žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pomáha pri vypracovaní individuálneho vzdelávacieho plánu.

V poradniach robí diagnostiku (na základe ktorej odporúča ďalší spôsob vzdelávania), terapiu (individuálnu aj skupinovú), prevenciu, poradenstvo (nielen rodičom, ale po súhlase zákonných zástupcov aj pedagógom, vychovávateľom a asistentom) a depistáže (logopedické skríningy v MŠ). Úzko spolupracuje s materskými, základnými a strednými školami, s ktorými konzultuje vplyv jazykových ťažkostí na priebeh vyučovacieho procesu. Taktiež je svojimi odporúčaniami nápomocný pri vypracovaní individuálneho vzdelávacieho plánu. V rámci osvety realizuje prednášky pre rodičov aj učiteľov. Metodicky usmerňuje pedagogických a odborných zamestnancov v školských zariadeniach, spolupodieľa sa na rozhodovaní o forme vzdelávania detí a žiakov s NKS, v prípade potreby môže navrhnúť žiakovi pridelenie asistenta učiteľa. Logopéd z poradne môže realizovať logopédiu aj v školských zariadeniach (čo je však, vzhľadom na vyťaženosť logopéda možné len výnimočne).

V prípade potreby spolupracuje aj s klinickým logopédom, klinickým psychológom, všeobecným lekárom pre deti a dorast, či iným odborným lekárom.

Výhody

  • Úzka spolupráca so psychológmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatnými logopédmi v rámci pracoviska – komplexná starostlivosť o dieťa „pod jednou strechou“ (t.j. nadväznosť a prispôsobenie termínov stretnutí, možnosť konzultovať s kolegami pozorovania a  výsledky z ich odborných vyšetrení).
  • Špecializácia poradne umožňuje zamerať sa na určitý druh NKS, čo znamená viac vedomostí a skúseností pri práci s klientami s danou NKS, cielenejšie zameranie a výber vzdelávaní školských logopédov.
  • Možnosť individuálne prispôsobiť sa potrebám klienta – dĺžka a frekvencia terapií nie je limitovaná zdravotnou poisťovňou.
  • Kvalita života dieťaťa/žiaka s NKS sa zvyšuje (školský logopéd odporúča ďalšie vzdelávanie – výber školy, integráciu, pomáha pri výbere povolania, o žiakovi dostáva pravidelnú spätnú väzbu od pedagógov, môže sa spolupodieľať na tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu…)
  • Školský logopéd v poradni sa stretáva na diagnostike so žiakom opakovane v priebehu niekoľkých rokov/v priebehu celej školskej dochádzky (napr. kvôli integrácii) , čo mu umožňuje sledovať vývin jazykových schopností v čase, ich dopad na vyučovacie procesy, na osobnosť žiaka.
  • K školskému logopédovi v centrách nie je potrebné mať výmenný lístok od pediatra.

Zdroje a viac informácií:

https://www.sal.sk/index.php?page=asociacia&sub=skolstvo

https://www.minedu.sk/data/files/4070_usmernenie.pdf?fbclid=IwAR3aWVepy4b8I7HyXd3bfh2NNU9bSESe7hHUqSVUwVZYt1SitRoc0TWCiM4

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/12/OC-skolskeho-logopeda.pdf

Klinický logopéd (Iný zdravotný pracovník)

napísala Mgr. Mária Košútová (logopedička v špecializačnej príprave)

Kde pracuje

V rezorte zdravotníctva. Väčšinou pracuje v ambulancií klinickej logopédie alebo môže byť zamestnaný v nemocnici, napríklad na neurologickom oddelení. Podľa typu zariadenia je to  súkromný alebo štátny sektor. Klinický logopéd môže mať zmluvy so zdravotnými poisťovňami, ktoré preplácajú náklady na vynaloženú zdravotnú starostlivosť. Ak nemá zmluvy s poisťovňami, môže pracovať za priamu platbu. Každý klinický logopéd však musí byť registrovaný v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov. Táto komora združuje logopédov, ktorí sa po absolvovaní vysokoškolského štúdia logopédie zamestnali v rezorte zdravotníctva a majú (alebo na nej “pracujú”) špecializačnú skúšku v odbore klinická logopédia. Táto špecializačná skúška sa v minulosti volala “atestácia” a je pre klinického logopéda povinná, aby mohol pracovať samostatne. Kým nezloží túto skúšku, pracuje pod dohľadom staršieho klinického logopéda.

Kto sú jeho klienti

Klinický logopéd pracuje s detskými aj dospelými pacientami. V závislosti od špecializácie pracoviska môžu prevládať deti, dospelí alebo seniori.

Niektoré diagnózy, ktorým sa venuje klinický logopéd, sú rovnaké ako pri školskej logopédií – narušená zvuková rovina reči, vývinová jazyková porucha rôznej etiológie (pri sluchovom postihnutí, pacienti s vrodenými genetickými syndrómami, pacienti s mentálnym postihnutím, osoby s poruchou autistického spektra alebo “čistá” vývinová jazyková porucha), zajakavosť…

Klinický logopéd okrem toho poskytuje logopedickú starostlivosť aj pacientom s poruchami hlasu, poruchami prehĺtania a pacientom s palatoláliou. Pri týchto diagnózach je nevyhnutná úzka spolupráca s inými lekárskymi odbormi – s neurológom, foniatrom, ORL lekárom, chirurgom na rázštepovom oddelení, röntgenológom a inými.

Ďalšou skupinou sú pacienti po cievnej mozgovej príhode, v dôsledku ktorej sa narušili ich komunikačné schopnosti. Títo pacienti sú v akútnom stave zvyčajne hospitalizovaní na neurologickom oddelení, kde ich môže klinický logopéd vyšetriť. Po prepustení do domácej liečby dochádzajú do ambulancie klinickej logopédie vo frekvencii, ktorú určí logopéd.

V súčasnosti pribúdajú aj seniori s kognitívno-komunikačnými deficitmi, ktorým sa tiež môže venovať klinický logopéd.

Čo je náplňou jeho práce

Náplňou práce logopéda pracujúceho v rezorte zdravotníctva je najmä diagnostikovanie, klinicko- logopedická liečba (terapia) pacientov s narušenou komunikačnou schopnosťou a poradenstvo rodinným príslušníkom, napríklad rodičom detského pacienta alebo životnému partnerovi dospelého pacienta. Terapia sa realizuje zvyčajne individuálnou formou, ale ak klinický logopéd rozhodne, môžu byť pacienti zaradení aj do skupinovej klinicko-logopedickej terapie. 

Výhody

  • Klinický logopéd má “širší záber” – venuje sa všetkým druhom narušenej komunikačnej schopnosti. Lieči pacientov v detskom, dospelom i seniorskom veku.
  • V prípade, že klinický logopéd pracuje vo vlastnej ambulancií je relatívne nezávislý. Napríklad si môže určiť ordinačné hodiny podľa vlastných preferencií (ordinačné hodiny musí schváliť príslušný samosprávny kraj). Môže realizovať logopedickú intervenciu podľa vlastného uváženia, napríklad čo sa týka dĺžky jedného terapeutického stretnutia, frekvencie objednávania pacientov a podobne. Môže si založiť vlastnú s.r.o. a vykazovať zisk z poskytovania zdravotnej starostlivosti.
  • Na druhej strane má klinický logopéd vďaka úzkej spolupráci s lekármi a inými zdravotníckymi pracovníkmi možnosť naďalej sa rozvíjať v oblasti poznatkov o anatómii, fyziológii, neurofyziológii a patofyziológii ľudského tela. V rámci špecializačného štúdia, ktoré je povinné, sa mladý logopéd zúčastní na niekoľkomesačných stážach na oddeleniach neurológie, otorinolaryngológie a foniatrie, plastickej chirurgie a na vybranom klinicko-logopedickom pracovisku.
  • Má právo i povinnosť registrovať sa v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov, ktorá pre svojich členov organizuje odborné klinicko-logopedické kurzy a poskytuje im poradenstvo v otázkach chodu ambulancie.

Zdroje a viac informácií:

http://www.skizp.sk/klinicka-logopedia

https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost–novinky-zajimavosti&aid=1287

https://www.logoportal.org/skolskyaklinicky