O KATEDRE

Študijný program logopédia sa študuje na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – na Katedre logopédie. Je jediným takýmto pracoviskom nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe. Je vysoko hodnotený Stálou komisiou logopédiou v EÚ a je porovnateľný s uznávanými svetovými študijnými programami logopédie.

Na katedre pracujú logopédi, ktorí patria medzi popredné vedecké a odborné autority na Slovensku i v zahraničí. Vydávajú publikácie, odborné články, metodiky, aktívne prispievajú svojimi prednáškami na konferenciách. Majú praktické skúsenosti z priamej práce s klientami.

Samostatný odbor logopédie sa dá na Slovensku študovať od roku 1991 – vtedy Katedra logopédie vznikla. Logopédia bola predtým (avšak vo výrazne nižšom zastúpení v počte vyučovacích hodín) súčasťou špeciálnej pedagogiky.

PRIJÍMACIE KONANIE

Prijímacieho konania sa musí zúčastniť každý záujemca a má dve časti – ústnu (tzv. talentovú skúšku) a písomnú (na ktorú sú pozvaní len úspešní absolventi talentovej skúšky).

Prvá časť je zameraná na komunikačnú spôsobilosť, zahŕňa hlasné čítanie a rozhovor, kde si členovia komisie (logopédi z katedry) všímajú vyjadrovanie, pohotovosť v odpovedaní, artikuláciu, plynulosť a kvalitu reči a ostatné predpoklady pre prácu logopéda.

Písomné testy zahŕňajú skúšku z biológie človeka, testu všeobecnej informovanosti (politika, umenie, osobnosti, história, súčasnosť, spoločenské udalosti…), skúšku jazykového citu (diktát, jazykový rozbor, čítanie s porozumením..) a z prekladu z anglického alebo nemeckého jazyka.

Už na prijímacie konanie donesie záujemca zoznam literatúry, ktorú o logopédii prečítal.

ŠTÚDIUM

Logopédia patrí medzi TOP študijné odbory na celom Slovensku, na ktoré je najťažšie „dostať sa“. Na jedného úspešného uchádzača o štúdium pripadajú až šiesti neúspešní záujemcovia. Minulý rok bol pomer prijatých a neprijatých uchádzačov vyšší už len v odbore zubného lekárstva. (1)

Štúdium je akreditované a je možné realizovať ho len v dennej forme so štandardnou dĺžkou 5 rokov.

Pregraduálne štúdium je spojené (napr. tak ako v programe všeobecné lekárstvo, farmácia). To znamená, že logopéd na Slovensku nemôže mať titul Bc.

Trojročné štúdium by bolo nedostatočné – jednotlivé druhy narušenej komunikačnej schopnosti (NKS)  sa preberajú postupne a niektoré z nich vo vyšších ročníkoch.

Okrem toho – na teoretické informácie o jednotlivých druhoch NKS nadväzuje priebežná a súvislá logopedická prax a kazuistický seminár. Prax sa uskutočňuje na viacerých pracoviskách (školských, zdravotníckych aj sociálnych). 

Štúdium končí obhajobou diplomovej práce a štátnou záverečnou skúškou. Absolvent získava titul Mgr. Následne je možné pokračovať v doktorandskom štúdiu.

Ročne na Slovensku vyštuduje logopédiu max.20 absolventov.

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Po štúdiu má absolvent viacero možností, kde sa uplatniť:

  • rezort školstva (poradne – CŠPP, CPPPaP, materské a základné školy)
  • rezort zdravotníctva (logopedické ambulancie, neurologické, rehabilitačné, geriatrické oddelenie, oddelenie dlhodobo chorých, špecializované kliniky)
  • rezort práce a sociálnych vecí a rodiny (domovy sociálnych služieb, centrá pre seniorov).

Prácu logopéda môže vykonávať len absolvent študijného programu logopédia.

Logopedické predmety majú však aj iné študijné programy – napr. predprimárna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika a pod. Tie však slúžia len na doplnenie vedomostí, ich obsah nie je pre samostatnú prácu logopéda dostatočný.

Logopédia je krásna. Je prienikom psychológie, medicíny, lingvistiky a pedagogiky. Ak vás zaujíma pomáhajúca profesia, práca s deťmi aj dospelými, máte chuť meniť „svet“ k lepšiemu, obdivujete krásy slovenského jazyka a ste ochotní neustále sa vzdelávať, určite sa v tomto povolaní nájdete 🙂


Viac informácií a zdroje:

(1) https://www.cvtisr.sk/…//PKvs/REbricky/odb/prt10ods.pdf

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-logopedie/o-nas/

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KL/Studium/DOD_2021.pdf

https://www.sal.sk/index.php?sub=do-pozornosti/vzdelavanie#predgradual