Moja cesta za logopédiou začala v roku 2011.

    Po ukončení štúdia som v roku 2016 nastúpila do Centra špeciálnopedagogického poradenstva v Žiline, ktoré bolo súčasťou školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (Jamník, Mojšová Lúčka – Žilina).

   Venovala som sa diagnostike a terapii detí a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (najmä s oneskoreným vývinom reči, s vývinovou jazykovou poruchou, poruchami učenia, s narušenou zvukovou rovinou jazyka). Mojimi klientami boli deti a mládež vo veku od 2 do 18 rokov. V rámci prevencie som navštevovala materské školy, kde som realizovala skríningy jazykových schopností.

  Bola som spoluautorkou a lektorkou kontinuálneho vzdelávania akreditovaného Ministerstvom školstva SR: Predškolské kurikulum zamerané na rozvoj jazykových schopností detí. V rámci neho sme oboznamovali učiteľky MŠ s jazykovým vývinom detí, prípadnými jazykovými odchýlkami a o spôsoboch ako rozvíjať reč v kolektíve detí.

   Aktívne som prispievala svojimi príspevkami na odborných konferenciách organizovaných CŠPP Jamník s podporou Žilinského samosprávneho kraja: „Deň logopédie“ (r.2019 – Ľudský hlas, najdokonalejší pracovný nástroj – ako sa oň staráme, r. 2018 – Odporúčania pre prácu so žiakom so ŠNVR, r. 2017 – Od slova k textu).

   V spolupráci s INFRA Slovakia som lektorovala webináre s témou Ako podporiť reč dieťaťa v domácom prostredí? (r. 2022, 2023) a spolu so psychologičkou s mnohoročnými skúsenosťami aj Prečo nie je narušená komunikačná schopnosť len o reči? (r.2022). S INFRA Slovakia, so Slovenskou asociáciou logopédiou a s Jazykovkom sme v r. 2023 organizovali 1.logopedickú online konferenciu pre rodičov – O reči dieťaťa.

   V r.2020 som sa stala mamou na plný úväzok. Aj to ma podnietilo k vzniku Jazykovka. Je to pre mňa spôsob ako zdieľať informácie s ostatnými rodičmi a zároveň spôsob, ako „nevypadnúť“ z logopedického sveta 🙂 Som hrdou mamou dvoch detí, ktorí ma učia o vývine reči aj mimo kníh.

  Aktuálne som opäť v pracovnom nasadení, tentokrát v rezorte zdravotníctva. Pracujem v ambulancii klinickej logopédie, kde sa stretávam so všetkými vekovými skupinami a všetkými druhmi narušenej komunikačnej schopnosti.

  Svoje vedomosti sa snažím dopĺňať vzdelávaniami, samoštúdiom literatúry, ale aj osobným rozvojom ako takým. Je veľa oblastí, v ktorých sa potrebujem dovzdelávať, je mnoho skúsených logopédov, ktorí ma inšpirujú a motivujú pracovať na sebe. Logopédia je krásny odbor plný výziev. Teším sa na ne 🙂