Moja cesta za logopédiou začala v roku 2011. Po ukončení štúdia som v roku 2016 nastúpila do CŠPP v Žiline.

Pôsobím ako školská logopedička a v poradni sa venujem diagnostike a terapii detí a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Najčastejšie pracujem s deťmi s vývinovou poruchou jazyka (oneskoreným vývinom reči a narušeným vývinom reči), s deťmi s vývinovými poruchami učenia a s deťmi, ktoré majú narušenú zvukovú rovinu jazyka. V rámci prevencie navštevujem materské školy, kde robím skríningy jazykových ťažkostí. Mojimi klientami sú deti a mládež vo veku od 2 do 18 rokov.

Aktívne som prispievala svojimi príspevkami na odborných konferenciách organizovaných CŠPP Jamník s podporou Žilinského samosprávneho kraja: „Deň logopédie“ (2019 – Ľudský hlas, najdokonalejší pracovný nástroj – ako sa oň staráme, 2018 – Odporúčania pre prácu so žiakom so ŠNVR, 2017 – Od slova k textu).

Som tiež spoluautorkou a lektorkou kontinuálneho vzdelávania akreditovaného Ministerstvom školstva SR: Predškolské kurikulum zamerané na rozvoj jazykových schopností detí. V rámci neho sme oboznamovali učiteľky MŠ s jazykovým vývinom detí, prípadnými jazykovými odchýlkami a o spôsoboch ako rozvíjať reč v kolektíve detí.

V rámci môjho pôsobenia v poradni spolupracujem s učiteľmi a špeciálnymi pedagógmi. Snažíme sa nájsť tie najlepšie vzdelávacie podmienky pre žiaka, ktorému jazykové ťažkosti bránia napredovať tak ako jeho rovesníkom.

Úzko spolupracujem aj so psychológmi, ktorí mi pomáhajú porozumieť detskej mysli a duši. Mám tak možnosť „nazrieť“ do detského sveta ešte viac a prepojiť jazykové schopnosti s prežívaním a správaním.

Svoje vedomosti sa snažím dopĺňať vzdelávaniami, samoštúdiom literatúry, ale aj osobným rozvojom ako takým. Uvedomujem si, že čím viac viem, tým viem menej a že vo svojej profesii mám ešte veľa mét, ktoré by som chcela dosiahnuť. To je pre mňa zároveň výzvou ako hľadať spôsoby a možnosti neustále objavovať nové zdroje poznania.

Moja vášeň ku knihám ma ešte počas štúdia dostala k brigádnickej práci v knihomoľskom raji – v Martinuse. Počas (takmer) štyroch rokov som sa zoznámila s tisíckami čitateľov a kníh. Mala som možnosť zúčastniť sa knižných veľtrhov, autorských besied, prelistovať si mnohé (detské) knihy a z týchto skúseností čerpám doteraz.

K realizácii môjho malého „sna“ o Jazykovku mi pomohla aj práca v dynamickom start-upe, kde som sa utvrdila v tom, že nič nie je nemožné, keď je chuť a energia. Dôležitý je „drive“ a ochota učiť sa.

Aktuálne som však už pár rokov mamou na plný úväzok. Jazykovko je pre mňa spôsob ako „nevypadnúť“ z logopedického sveta. Je to synergia práce, záujmu a rodičovstva. A, priznávam, aj výzvou ako ostať duševne aktívnou na materskej 😊