VŽDY, keď cítite pochybnosti, nezáležiac od veku dieťaťa. Vy ako rodič poznáte svoje dieťa najlepšie, vnímate, či vám rozumie, či chce rozprávať, ale nevie „ako“, či má iné ťažkosti, ktoré môžu (ale nemusia) súvisieť s rečou. Konzultácia s odborníkom vám pomôže uistiť sa v tom, či je všetko v poriadku alebo je potrebné zintenzívniť návštevy logopéda.

Tu sú orientačné vývinové „výkričníky“, ktoré vám môžu prezradiť viac o tom, či je reč vášho dieťaťa primeraná.

1 rok: Dieťa nedžavotá. Nepoužíva gestá. Nereaguje na svoje meno. Nežiada o pomoc, ak ju potrebuje. Nenadväzuje a neudržiava očný kontakt.

2 roky: Dieťa nemá záujem o komunikáciu. Má slabé porozumenie. Dokáže povedať menej ako 50 slov. S ťažkosťami imituje zvuky. Slová len opakuje, nedokáže ich v reči použiť spontánne a adekvátne. Na otázky „kde je?“ nereaguje ani gestom. Nezdieľa pozornosť, ak uvidí alebo ak sa stane niečo zaujímavé.

3 roky: Ak dieťa v tomto veku rozpráva menej ako jeho rovesníci a nie je v pravidelnej starostlivosti logopéda, je najvyšší čas s intenzívnymi terapiami.

4 roky: Dieťa používa jednoduché vety, nie súvetia. Nekladie otázky. Slovná zásoba je obmedzená. Reč nie je zrozumiteľná na 100% aj pre cudzích ľudí.

4 – 5 rokov: Častý výskyt nesprávne vyskloňovaných slov. Príbeh prerozpráva s ťažkosťami, tvorba viet je oslabená. Dieťa nemá osvojenú správnu výslovnosť hlások S, C, Z, Š, Č, Ž, L, R.

6 rokov: Problémy s rozpoznaním prvej a poslednej hlásky v slove. Začínajúce ťažkosti v škole, problémy s čítaním a písaním.

Predčasne narodené detičky a detičky s vrodenými zdravotnými ťažkosťami môžu byť z hľadiska vývinu reči a jazykových schopností rizikové, preto sa odporúča mamičkám a oteckom sledovať jednotlivé jazykové míľniky a v prípade odchýlok začať intervenciu čo najskôr.

Myslite tiež na to, že mnohí logopédi sú pracovne vyťažení a termíny majú plné na niekoľko mesiacov dopredu. Rátajte s tým, že kým sa k nemu dostanete, môžete zbytočne stratiť ďalší čas – preto je vhodnejšie neriešiť ťažkosti na poslednú chvíľu. „Najohrozenejšou“ skupinou sú v tomto smere deti s výraznejšími jazykovými a rečovými problémami, ktoré sa dostávajú do logopedickej starostlivosti prvýkrát v predškolskom veku. Časový tlak ide ruka v ruke s tlakom na výkon, čo v konečnom dôsledku nemá pozitívny vplyv na dieťa, rodiča ani na logopéda.