Čo to je?

Logopedická depistáž je skríning jazykových schopností. Jej cieľom je posúdiť, či dieťa potrebuje logopedickú starostlivosť (či má narušenú komunikačnú schopnosť).

Pre koho?

Orientačné logopedické vyšetrenie sa realizuje najmä v predškolskom zariadení u detí 3-6 rokov.

U predškolákov logopéd vyšetruje aj tzv. prediktory gramotnosti (či je dieťa pripravené do školy po jazykovej stránke – aké má predpoklady na osvojovanie písania a čítania).

Ako prebieha?

Logopéd z poradne (CŠPP alebo CPPPaP) osobne, po dohode s vedením MŠ, dané zariadenie navštívi a vyšetrí všetky deti, ktorých rodičia podpíšu prihlášku aj súhlas s vyšetrením. Bez nich nemôže logopéd s dieťaťom pracovať.

Vzhľadom na množstvo prihlásených detí, dostupného času i v závislosti od individuálnych potrieb dieťaťa si logopéd určí spôsob vyšetrenia – individuálne alebo v menších skupinách.

Čo je obsahom vyšetrenia?

Logopéd si všíma, či sú jazykové schopnosti a reč,  vzhľadom k veku, primerané (pre každý vek sú iné „nároky“).

Využíva na to rozhovor, obrázkový materiál (pomenovanie obrázkov, dejové obrázky) a rôzne iné pomôcky či hračky.

Všíma si:

  • celkovú komunikáciu (schopnosť viesť dialóg, zmysluplnosť odpovedí, tvorba otázok, pohotovosť vo vyjadrovaní…),
  • porozumenie (či sú odpovede relevantné, porozumenie základným otázkam a inštrukciám…)
  • rozprávanie príbehu (schopnosť nadviazať na seba vety, vyjadriť pointu príbehu, opis postáv, časová postupnosť…)
  • tvorbu viet (ich zložitosť, význam, skladbu, slovosled…)
  • slovnú zásobu (pomenovanie obrázkov, použitie a aktualizácia slov v komunikácii, porozumenie nadradeným pojmov…)
  • celkovú zrozumiteľnosť rečového prejavu
  • ktoré hlásky sa v reči vyskytujú a ktoré chýbajú
  • úroveň fonematického uvedomovania (schopnosť sluchom rozlíšiť dve zvukovo podobné slová, deliť slová na slabiky, neskôr schopnosť izolovať prvú či poslednú hlásku v slove)
  • okrem toho si všíma spoluprácu, výdrž pri aktivite, pozornostné a pamäťové procesy, vníma, či dieťa dobre počuje, aké má oromotorické schopnosti, zlozvyky s vplyvom na reč (dýchanie ústami, otvorený zhryz…)

Správa z vyšetrenia

Výsledkom vyšetrenia je stručná správa, ktorú dostane zákonný zástupca. V nej je odpoveď na základnú otázku skríningu: Potrebuje dieťa zahájiť logopedickú starostlivosť?

Následné rozhodnutie a kroky ostávajú v kompetencii rodiča.

Správa obsahuje aj písomné odporúčania pre rodičov. Napríklad je odporúčané komplexnejšie vyšetrenie, vyšetrenie u iného odborníka, odporúčanie na logopedickú terapiu či odporúčania na aktivity na rozvoj reči v domácom prostredí.

Vyšetrenie je len orientačné – ak má rodič záujem o detailnejšie vyšetrenie jazykových schopností, je potrebné objednať sa na samostatné stretnutie.

Čo robiť, ak mám záujem?

Ak ste rodič, vyjadrite svoj záujem v MŠ, ktorú vaše dieťa navštevuje. Ak ste pedagóg, informujte sa o možnostiach depistáže v niektorej zo školských poradní.