Zbieranie anamnestických údajov je súčasťou vyšetrenia. Anamnéza je dôležitá pri akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach. Cieľom je získať čo najviac údajov, ktoré by mohli v diagnostike (i v následnej terapii) pomôcť.

Na vopred pripravené otázky odpovedá rodič písomne (formou dotazníka) alebo ústne prostredníctvom rozhovoru. Veľmi častá je ich kombinácia, Anamnéza má v konečnom dôsledku pomôcť dieťaťu, preto zatajovanie (alebo prikrášlenie) niektorej informácie môže byť kontraproduktívne.

Ideálne je, ak informácie poskytne (po odsúhlasení rodičom) aj ďalšia „strana“ – najčastejšie učiteľ v MŠ/ZŠ. Na niektoré otázky dokáže odpovedať aj dieťa/žiak – napríklad to, ako vníma svoje ťažkosti. Tieto informácie dopomôžu ku kvalitnejšej diagnostike.

Len samotné izolované odpovede nie sú dostatočné. Avšak ich prepojenie so skúsenosťami a vedomosťami odborníka a s jeho detailným vyšetrením poskytujú o dieťati ucelenejší obraz.

Väčšina získaných informácií sa následne píše aj do správy. V prípade, že ide o príliš citlivú informáciu, vopred informujte, že ju chcete zdieľať len ústne.

Niektoré z otázok sú všeobecné, niektoré sa zas zameriavajú na konkrétnu oblasť, ktorá sa mení v závislosti od veku, potenciálnej diagnózy a/alebo skúseností odborníka. Preto môže byť otázok omnoho viac. A naopak – niektorí logopédi sa môžu spýtať len na pár najdôležitejších informácií.

A nemusíte sa báť, logopéd vás na odpovede navedie ďalšími podotázkami, prípadne dohľadá odpovede v zdravotnej karte.


 • Aký je rok narodenia rodičov? Aké majú dosiahnuté vzdelanie? Aké je ich povolanie?
 • Má dieťa súrodencov? Koľko? Aký je rok ich narodenia? Aký bol ich vývin reči?
 • Vyskytujú sa v rodine ťažkosti súvisiace s rečou? (neskoré rozprávanie, problémy vo výslovnosti, zajakávanie, rázštep, problémy v učení, správaní, pozornosti, navštevovanie špeciálnej školy, výskyt PAS, DS, ale aj poruchy sluchu, hlasu…)
 • Aký bol priebeh tehotenstva? Koľké v poradí bolo? Lieky/choroby počas tehotenstva?
 • Aký bol priebeh pôrodu? V ktorom týždni tehotenstva sa dieťa narodilo? Bol pôrod spontánny, vyvolávaný (prečo)? Prirodzený, operačný (plánovaný alebo akútny), inštrumentálny?
 • Akú pôrodnú hmotnosť, dĺžku, Apgar skóre malo dieťa?
 • Malo dieťa bezprostredne po narodení nejaké ťažkosti? (silná žltačka, inkubátor, infekcia…)
 • Kedy štvornožkovalo/sedelo/chodilo? Bola potrebná rehabilitácia?
 • Aké choroby a úrazy prekonalo? (vysoké horúčky, febrilné kŕče, zápaly ucha, infekcie, otras mozgu…)
 • Bolo dieťa v bezvedomí/hospitalizované (kedy a prečo)?
 • Má dieťa alergie? Užíva pravidelne lieky?
 • Navštevuje pravidelne (kontrolne) nejakú odbornú ambulanciu?
 • S akými jazykmi (a ako často) je dieťa v kontakte? (viacjazyčná výchova, škôlka, TV, videá…)
 • Malo dieťa cumlík (ako dlho)? Má zlozvyky? (cmúľa si palec, pije z fľašky, dýcha s otvorenými ústami…)
 • Ako zvládalo prechod na tuhú stravu?
 • Bola podstrihnutá podjazyková uzdička (kedy)?
 • Zvláda samoobslužné činnosti?
 • Rozpráva? Kedy začalo rozprávať prvé slová/prvé dvojslovné vety?
 • Rozumie hovorenej reči? Je reč zrozumiteľná? Skloňuje slová? Dokáže si pri komunikácii vybaviť a adekvátne použiť vhodné slová? Hovorí o sebe ako „JA“?
 • Počúva rado hovorené rozprávky?
 • Rozpráva sa s inými dospelými/ inými deťmi?
 • Kedy sa prejavili prvé ťažkosti? Aké?
 • Uvedomuje si dieťa svoje ťažkosti? Ako na ne reaguje?
 • Aká je socializácia dieťaťa s inými deťmi?
 • Navštevuje dieťa MŠ? Aká bola adaptácia?
 • Navštevuje dieťa ZŠ? Koľký ročník? Malo „odklad“? Pracuje podľa individuálneho vzdelávacieho plánu (ak áno, prečo)? Aký má prospech? Ak došlo k zhoršeniu, tak kedy? Ako (dlho) prebieha domáca príprava na vyučovanie? Aké predmety má rado/nerado?
 • Aké má záujmy? Aké činnosti/hry ho bavia?
 • Aký je jeho vzťah ku knihám? Ktoré má najradšej?
 • Aký je vzťah dieťaťa k pohybovým aktivitám/kreatívnym činnostiam?
 • Aké má vlastnosti/povahu?
 • Aké rozprávky má rado?
 • Bolo dieťa na vyšetrení u logopéda, psychológa, špeciálneho pedagóga, neurológa, ORL, pedopsychiatra a pod. (kedy a kde)? Aký je záver z vyšetrení?
 • Prečo je dieťa na vyšetrení? Kto ho na vyšetrenie poslal?
 • Čo rodič od vyšetrenia očakáva?

Zvládli by ste na tieto otázky odpovedať aj bez „prípravy“ alebo ste pri niektorých odpovediach dlho lovili v pamäti? 🙂